Dit is de Privacy Policy van Appendant B.V. (hierna te noemen “Appendant”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres: Bezuidenhoutseweg no. 50, Den Haag. Appendant is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78021197. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website en app (de “Website/App”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website/App bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website/App, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“KLANTEN”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt, te weten de communicatie tussen Appendant en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen).

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website/App bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website/App. Onder het goed functioneren van de Website/App verstaan wij met name het beschermen van de Website/app tegen handelingen die de veiligheid van de Website/app en van uw computer/telefoon in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website/app die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website/app te ondersteunen en te verbeteren.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer Appendant, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website/app zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en die te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Appendant heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website/app wordt beveiligd. Echter, Appendant kan niet verzekeren dat de informatie op de Website/app niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de berichten tussen u en Appendant. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Appendant persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met Appendant via  www.bestelopanderhalvemeter.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Appendant door een brief te sturen aan:

Appendant B.V.

Bezuidenhoutseweg no. 50
2594 AW, Den Haag

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website/app. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website/app naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via www.bestelopanderhalvemeter.nl. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heeft dat u als kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via www.bestelopanderhalvemeter.nl.

Wijzigingen

Appendant kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Appendant via www.bestelopanderhalvemeter.nl danwel door een brief te schrijven naar bovengenoemd adres.