Definities

Overeenkomst – een overeenkomst tussen de Abonnee en de Klant via het Systeem voor de bestelling, bezorging en/of het afhalen van producten.

Klant – een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Bestelling doet bij de Abonnee via het Systeem.

Bestelling – een bestelling die door een Klant bij de Abonnee is gedaan via het Systeem.

Abonnee – een bedrijf dat producten aan consumenten verkoopt middels het Systeem.

Abonnee-informatie – de informatie van de Abonnee met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens en diens producten, bedrijfslogo, grafisch materiaal, domeinnaam, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten, minimale bestelbedragen, bankrekeningnummers voor facturering en betalingen, btw-nummer, openingstijden, inclusief intellectuele eigendomsrechten, licenties en informatie zoals wettelijk verplicht en andere informatie over de Abonnee.

Appendantwebsite- website van Appendant: www.dewinkelapp.nl

Systeem – de website(s), apps, tools en andere apparaten van Appendant en aan haar gelieerde ondernemingen en zakelijke partners waarop het Systeem beschikbaar wordt gesteld;

Partijen

1. Appendant is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel in (2594 AW) Den Haag aan de Bezuidenhoutseweg no. 50  en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78021197, handelend voor zichzelf en namens elke rechtspersoon of persoon die direct of indirect, controleert, wordt gecontroleerd door of onder de gemeenschappelijke controle valt van Appendant.

2. Deze algemene voorwaarden voor Abonnees (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op rechtsverhouding tussen Appendant en de Abonnee.

 3. De Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op www.dewinkelapp.nl en kunnen geprint en opgeslagen worden.

4. Voor het gebruik van het Systeem door een Klant zijn tussen Appendant en de Klant aparte algemene voorwaarden van toepassing.

5. De Abonnee is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een Overeenkomst. Appendant is hierin geen partij.

Levering van de Service

6. Appendant levert het Systeem aan de Abonnee als gevolg waarvan Overeenkomsten worden gesloten. De rol van Appendant in het tot stand komen van Overeenkomsten is die van tussenpersoon namens de Abonnee.

7. Appendant kan de Abonnee-informatie op de Appendantwebsite publiceren, zonder de inhoud daarvan te controleren. Appendant kan op de Appendant website een link plaatsen naar het Systeem om Klanten in staat te stellen Bestellingen te plaatsen.

8. Alle Bestellingen die worden gedaan via de Abonneewebsite worden beschouwd als Bestellingen zoals bedoeld in deze Voorwaarden.

Registratie van de Abonnee

9. De Abonnee zal zich bij Appendant registreren door middel van het indienen van een ingevuld registratieformulier bij Appendant. Er komt een overeenkomst voor de levering/het gebruik van het Systeem tot stand wanneer Appendant de ontvangst en goedkeuring van de Abonneeregistratie bevestigt.

10. Appendant kan een verzoek tot registratie van een Abonnee weigeren om welke reden dan ook.

11. Abonneegegevens die door Appendant zijn verwerkt, worden beschouwd als gegevens met betrekking tot de Abonnee en worden niet beschouwd als persoonsgegevens zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verplichtingen van het Abonnee

12. De Abonnee:

a. geeft wijzigingen in de Abonnee-informatie veertien (14) dagen voor deze van kracht worden door aan Appendant, zodat Appendant de gewijzigde Abonnee-informatie in het Systeem kan verwerken; 

b. geeft Appendant toestemming om de Abonnee-informatie te gebruiken en te verwerken, bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases, partner platforms of zoekmachines, en verstrekt daartoe aan Appendant het recht dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de Abonnee-informatie;

c. informeert Appendant onmiddellijk als enige autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij de Abonnee of zijn werknemers constateert van de toepasselijke wet- of regelgeving;

Garanties en vrijwaringen van de Abonnee

13. De Abonnee:

a. garandeert dat zij alle toepasselijke wetten en regelgeving naleeft;

b. garandeert dat de producten die aan de Klant worden aangeboden en geleverd, geschikt zijn voor gebruik en voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke wet- en regelgeving;

c. garandeert dat het over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening van haar onderneming;

d. garandeert dat het niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld;

e. garandeert dat de Abonnee-informatie vrijelijk door Appendant kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van de Abonnee of van derden;

f. vrijwaart Appendant van eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;

g. garandeert dat Overeenkomsten volgens de Abonnee-informatie (waaronder voedselinformatie) zoals weergegeven binnen het Systeem, worden nageleefd; 

h. vrijwaart Appendant voor claims van Klanten die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door de Abonnee, zijn vertegenwoordigers of werknemers.

Totstandkoming, levering en annulering van Overeenkomsten

14. Een Overeenkomst komt tot stand als een Klant door middel van het plaatsen van een Bestelling via het Systeem een aanbod van de Abonnee heeft geaccepteerd. De Abonnee is exclusief verantwoordelijk voor de naleving en nakoming van elke Overeenkomst. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de schuld aan de Abonnee uit hoofde van de Overeenkomst

15. Appendant geeft Bestellingen via het Systeem zo snel mogelijk door aan de Abonnee. De Abonnee zorgt ervoor, dat het voor de ontvangst van Bestellingen goed bereikbaar is.

16. Appendant is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Bestellingen die door de Klant worden geplaatst. De Abonnee kan elke Bestelling bij de Klant controleren door telefonisch contact met de Klant op te nemen op het bij de Bestelling van de Klant vermelde telefoonnummer.

17.De Abonnee rekent direct af met de Klant, Appendant is daarbij niet betrokken en draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid.

18. De Abonnee stelt de Bestelling ter beschikking van de Klant in overeenstemming met eventuele leveringsvoorwaarden van de Abonnee.

19. De Abonnee gebruikt het Systeem niet voor de verkoop van producten waarvan de verkoop als illegaal wordt beschouwd.

20. Als een Bestelling alcoholische producten of andere producten waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is bevat, is de Abonnee verplicht de Klant te vragen zich te identificeren bij bezorging of afhalen in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Als de Klant zich niet voldoende kan identificeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal de Abonnee weigeren de betrokken producten aan de Klant te leveren.

21. Als de Abonnee de Bestelling door een derde bij de Klant laat bezorgen, is de Abonnee verantwoordelijk voor de bezorging en de kosten daarvan. De Abonnee vrijwaart Appendant voor claims van de Klant/derden in verband met de bezorging en de kosten daarvan.

22. De Abonnee kan de Bestelling annuleren als: a. de Klant een Bestelling heeft geplaatst met onjuiste contact- of adresgegevens; b. het aanbod niet langer beschikbaar is en de Klant het door de Abonnee aangeboden alternatief voor de Bestelling niet accepteert; of c. er sprake is van overmacht bij de Abonnee.

23. Appendant is niet aansprakelijk (i) voor annuleringen door Klanten of voor eventuele schade die hieruit voortvloeit en (ii) voor Klanten die niet aan hun financiële verplichtingen aan de Abonnee voldoen.

Vergoeding voor de Service

24. Als Vergoeding voor gebruikmaking van het Systeem betaalt de Abonnee aan Appendant een driemaandelijkse vergoeding;

25. Appendant kan de Vergoeding eenzijdig aanpassen of extra vergoedingen in rekening brengen aan de Abonnee voor aanvullende diensten. Als Appendant eenzijdig de Vergoeding aanpast of extra vergoedingen in rekening brengt, stelt Appendant de Abonnee van tevoren op de hoogte van het in rekening te brengen van een Vergoeding of het verlenen van extra diensten die extra vergoedingen met zich mee brengen.

26.  De Abonnee doet afstand van enig recht op verrekening.

Looptijd en beëindiging van de Service

27. Appendant verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum van acceptatie van de registratie van de Abonnee door Appendant.

28. De Partijen kunnen de Service tegen het einde van de contractstermijn schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand. De Abonnee kan de Service alleen opzeggen als aan alle betalingsverplichtingen ten opzichte van Appendant is voldaan. Als de Abonnee een kennisgeving van opzegging indient, bepaalt Appendant de datum waarna Bestellingen bij het Abonnee niet langer worden geaccepteerd. De Abonnee komt de Overeenkomsten na totdat aan alle betalingsverplichtingen van de Abonnee ten opzichte van Appendant is voldaan.

29.  Appendant kan de Service opschorten als de Abonnee een bepaling in deze Voorwaarden schendt, danwel in strijd met de goede naam en reputatie van het Systeem en/of Appendant handelt.

30. Appendant kan de samenwerking onmiddellijk beëindigen als de Abonnee: a. de bepalingen van de Voorwaarden schendt; b. onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt bij de registratie of nalaat deze informatie adequaat te updaten; c. (herhaaldelijk) negatieve beoordelingen van Klanten krijgt;

Aansprakelijkheid van Appendant  

31. Iedere aansprakelijkheid van Appendant ten opzichte van het Abonnee is uitgesloten in zoverre de wet dat toelaat. De totale aansprakelijkheid van Appendant ten opzichte van het Abonnee is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Appendant gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering op basis van zo’n verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Appendant beperkt tot EUR 29,50.  

Klachtenprocedure

32. De Abonnee is exclusief verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van Klanten over de nakoming van Overeenkomsten.

Privacy van Klanten

33. In verband met de Overeenkomsten worden persoonsgegevens van Klanten doorgegeven aan Abonnees.

34. Elke partij is een aparte verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en/of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat beide partijen onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Voorwaarden bepalen.

35. De Abonnee is bekend met het privacy beleid van Appendant en handelt in overeenstemming hiermee en met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. De huidige versie van de privacy procedure staat op www.dewinkelapp.nl.

36. De Abonnee verstrekt geen persoonsgegevens van Klanten aan derden en communiceert niet met Klanten anders dan voor de uitvoering van Overeenkomsten.

37. De Abonnee informeert Appendant onmiddellijk (en zonder onnodig uitstel) schriftelijk over een eventueel datalek persoonsgegevens waarvan het zich bewust wordt met betrekking tot persoonsgegevens van Klanten en houdt Appendant op de hoogte met betrekking tot zo’n datalek.

38. Niets in deze Voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een van beide partijen te beschouwen als i) de verwerker van de andere partij; of ii) gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere.

Overige bepalingen

56. Appendant kan deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen en publiceert de gewijzigde algemene voorwaarden op www. www.dewinkelapp.nl.

59. Op de rechtsverhouding tussen Appendant en de Abonnee is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op die rechtsverhouding zullen uitsluitend door de rechtbank in Den Haag worden beslecht.

61. De Abonnee behandelt alle informatie met betrekking tot het Systeem en alle informatie met betrekking tot de commerciële voorwaarden daarvan als vertrouwelijk.

62. Als een van de bepalingen in deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden.